Stanovništvo > Krediti
 Krediti
 Brzi meni
 Krediti za stanovništvo

NENAMJENSKI KREDIT PO POSEBNIM USLOVIMA

Kredit koji se s lakoćom prilagođava Vašim potrebama. Za mudru kupovinu.

Iznos 
: od 1.000 KM do 50.000 KM.
Rok otplate: do deset godina. 
Kamatna stopa -   od 4,70% - fiksna kamata ( EKS 7,58%)

 Informativni list 

GOTOVINSKI KREDITI

Gotovinski kredit je nenamjenski kredit, namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima.
Iznos : do 40.000 KM
Rok otplate: do deset godina

 Informativni list


KREDITI ZA FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Iznos 
: od 1.000 KM do 100.000 KM.
Rok otplate: do 5 godina, sa 6 mjeseci grejs perioda. 

Kamatna stopa na kredit zavisi od perioda otplate kredita.
• do 1 godine: 4,60% godišnje - fiksna stopa
• do 1 do 3 godine: 6,10% godišnje - fiksna stopa
• od 3 do 5 godina: 6,40% godišnje - fiksna stopa

Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

  Informativni list


KREDITI ZA PENZIONERE

Penzionerski kredit je gotovinski kredit, namijenjen penzionerima, koji primaju redovno penziju u zemlji ili iz inostranstva.
Iznos : do 5.000,00 KM
Rok otplate: do tri godine

 Informativni list

KREDITI PO TRANSAKCIONOM RAČUNU


Kredit koji se s lakoćom prilagođava Vašim potrebama. Za sve što može da Vam zatreba.

Kredit po transakcionom računu je kratkoročni gotovinski kredit, namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima, koji se odobrava po transakcionom računu, do odgovarajućeg limita.
Iznos : do 7.000,00 KM
Rok otplate: godina dana sa mogućnošću automatskog produženja

 Informativni listSTAMBENI KREDITI IZ SREDSTAVA IRB-a


Stambeni kredit iz sredstava IRB-a, je namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima, koji se koristi u svrhu kupovine i izgradnje prvog stambenog prostora u vlasništvu ili za rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora.

Iznos: U zavisnosti od namjene, Banka odobrova stambene kredite u vrijednosti:
- od 5.000 do 50.000 KM za rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora – pod uslovom da površina stambenog objekta po članu domaćinstva nije veća od 20 m²;
- od 10.000 KM do 100.000 KM - za kupovinu i izgradnju prvog stambenog prostora u vlasništvu.
Rok otplate : max 20 godina
- za beneficiranu grupu: 6-M-EURIBOR-1,70% -1,20% (min.1,20%) + marža Banke 2,40%
što na dan 31.03.2014. iznosi 3,60%. (članovi porodica poginulih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi od I-IV kategorije, civilne žrtve rata I-IV kategorije, samohrani roditelji sa četvoro i više djece, porodica sa 4 i više djece, korisnici sredstava koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine);
- za posebnu grupu I: 6-M-EURIBOR-1,70% -0,50% (min.1,90%) +marža Banke 2,40%
što na dan 31.03.2014. iznosi 4,30%. (mladi bračni parovi, koji nisu stariji od 35 godina, fizička lica sa završenim VII stepenom stručne spreme, samohrani roditelji sa troje djece, porodice sa troje djece);
- za posebnu grupu II: 6-M-EURIBOR-1,70% (min. 2,40%) +marža Banke 2,40%
što na dan 31.03.2014. iznosi 4,80%. (mladi bračni parovi do navršenih 35 godina starosti- oboje, porodice sa dvoje djece i  samohrani roditelj sa jedno i dvoje djece).

 Informativni listSTAMBENI KREDITI

Iznos: Zavisi od kreditne sposobnosti
Kamatna stopa:

 do 10 godina: 6,50% godišnje – fiksna stopa

od 10 do 20 godina: 12 M Euribor + 6,10% godišnje - promjenljiva stopa
Rok otplate: do 20 godina

 Informativni listHIPOTEKARNI KREDITI

Iznos : zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita
Rok otplate: do 10 godina

 Informativni listKREDITI ZA STUDENTE I POSTDIPLOMCE


Nudimo Vam najlakši način da sebi obezbijedite sigurnu finansijsku podršku dok stičete znanje, koje će Vas pratiti kroz život.

Studentski kredit NLB Razvojne banke je gotovinski kredit, namijenjen studentima i postdiplomcima, u svrhu plaćanja troškova školovanja.
Iznos: - do 3.000 KM za studente,
- do 5.000 KM za postdiplomce.
Rok otplate: do godinu dana


 Informativni listKREDITI ZA POLJOPRIVREDU

Odluka koja odmah daje plodove.

Poljoprivredni kredit, namijenjen poljoprivrednim proizvođačima, koji imaju stalna mjesečna primanjima.
Iznos: do 1.000 do 40.000 KM
Rok otplate: do 7 godina, uz mogućnost ugovoranja grejs perioda. 
Kamatna stopa: od 6,40% godišnje

 Informativni listKREDITI ZA KUPOVINU VOZILA

Kredit za kupovinu vozila NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka je namjenski kredit, namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima. Ovom vrstom kredita u pravilu se finansira nabavka novih vozila automobili, kamioni, motori, skuteri.

Iznos: do iznosa fakturne vrijednosti vozila.
Rok otplate: do 7 godina

 Informativni listKREDITI OBEZBJEĐENI NAMJENSKIM DEPOZITOM (100%)

Kredit NLB Razvojne banke ad Banja Luka obezbjeđen namjenskim depozitom (100%) namijenjen je fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima. Kredit je obezbjeđen namjenskim depozitom, u visini odobrenog kredita, koji se vodi na računu za posebne namjene u Banci.

 Informativni listINVESTICIONI KREDITI ZA FIZIČKA LICA


Investicioni kredit NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka je namjenski kredit, namijenjen fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima za kupovinu poslovnog prostora, učešća u firmama i ostala investicionona ulaganja.

 Informativni list


 

   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost