Stanovništvo > Elektronsko bankarstvo
 Brzi meni
 Linkovi
 NLB Klik - Elektronsko bankarstvo za fizička lica

Šta je elektronsko bankarstvo za fizička lica

Ovaj vid elektronskog bankarstva putem WEB-E Bank omogućuje da korisnik sa bilo kojeg mjesta, gdje ima pristup internetu, u bilo koje vrijeme – 24 časa dnevno, bez čekanja u redovima ostvari uvid u stanje i promet preko svog računa, kao i izvrši plaćanje svojih obaveza.

Pristup i upotreba WEB-E Bank

Ovoj vid elektronskog bankarstva namijenjen je fičkim licima koja imaju otvoren račun u banci. Prijava na WEB E-Bank je omogućena putem korisničkog imena i lozinke i moguće je ostvariti sa bilo kojeg mjesta gdje korisnik ima pristup internetu. Korisniku je omogućeno da 24 časa dnevno može da dobije stanje i promet po svom računu, kao i da izvrši plaćanje svojih obaveza sa tekućim ili datumom valute unaprijed.

Ko može postati korisnik ove usluge?

Svi klijenti banke – fizička lica koji imaju otvoren KM račun u banci mogu po popunjavanju pristupnih obrazaca postati korisnici ovog servisa i uz priloženu kopiju ličnog dokumenta. Po popuni potrebnih obrazaca banka korisniku dostavlja korisničko ime i lozinku. Korisničko ime se šalje putem e-mail, a lozinka se uručuje korisniku lično u zatvorenoj koverti. Prijem korisničkog imena i lozinke korisnik pismeno potvrđuje.

Vrste usluga

WEB E-Bank servis korisnicima omogućuje da u svakom trenutku dobije brz, pouzdan i siguran (zaštićen od zloupotrebe od strane trećih lica) uvid u stanje i promete na svom KM računu.
Korisniku je omogućeno da kroz arhivu prati sve promjene na svom računu do tri mjeseca unazad od momenta uključenja u WEB E-Bank.
Plaćanje se vrši na unaprijed registrovane račune korisnika uplata u banci. Ova predregistracija korisnika uplata predstavlja dodatnu zaštitu od zloupotrebe elektronskog bankarstva od strane trećih lica.
Korisnik može putem pisanih poruka da od banke dobije potrebne informacije vezane za upotrebu WEB E-Bank. Banka korisnika kroz obavještenja informiše o raznim bitnim činjenicima koje su potrebne za nesmetan rad WEB E-Bank.
Korisnik WEB E-Bank može da na internet stranici dobije ovjeren primjerak naloga za plaćanje kada nalog bude izvršen od strane banke.

Naknade

Za upotrebu WEB E-Bank korisnik banci mjesečno plaća naknadu od 2 KM.
Naloge za plaćanje koje je korisnik Banci ispostavio putem elektronske banke, banka naplaćuje naknadu koja je niža za 20% od redovne naknade koja je utvrđena važećom Odlukom o tarifama banke. 

 Prijava:

   
 Dokumenti za NLB Klik elektronsko bankarstvo
   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost