Privreda > Elektronsko bankarstvo
 Brzi meni
 Linkovi
 NLB Proklik - Elektronsko bankarstvo za pravna lica

NLB Proklik - elektronsko bankarstvo za pravna lica


NLB Proklik elektronsko bankarstvo omogućava da korisnik sa bilo kojeg mjesta, gdje postoji pristup internetu, u bilo koje vrijeme – 24 časa dnevno, bez čekanja u redovima obavlja poslovanje preko svog računa u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu. Pravnim licima u zavisnosti od potrebe njihovog poslovanja na raspolaganju su više vidova elektronskog bankarstva:

  • Hal E-bank Personal
  • Hal E bank Corporate
  • WEB E-Bank
  • Kombinovana upotreba Hal E-Bank i Web E-BankPristup i upotreba E-Bank

Ovoj vid elektronskog bankarstva namijenjen je pravnim licima koja imaju otvoren račun u banci. Prijava na E-Bank je omogućena putem korisničkog imena i lozinke bez posebne instalacije kod WEB verzije, te uz upotrebu Pin koda i pametne kartice kod Hal E-Bank verzije. Pristup elektronskoj banci je kod WEB E-Bank je moguće je ostvariti sa bilo kojeg mjesta gdje korisnik ima pristup internetu, dok kod Hal E-Bank personal i korporejt verzije sa računara na koje je izvršena instalacija aplikacije elektronske banke. Korisniku je omogućeno da 24 časa dnevno može da dobije stanje i promet po svom računu, kao i da izvrši plaćanje svojih obaveza sa tekućim ili datumom valute unaprijed.

Ko može postati korisnik ove usluge?

Svi klijenti banke – pravna lica koji imaju otvoren KM ili devizni račun u banci mogu po popunjavanju pristupnih obrazaca postati korisnici ovog servisa. Po popuni potrebnih obrazaca banka korisniku uručuje parametre pristupnog koda, vrši instalaciju elektronske banke i obuku radnika (Direktor može za upotrebu elektronske banke ovlasti jednu ili više osoba u skladu sa potrebana pravnog lica). Obrazce možete odštampati na ovoj stranici i popunjene ih dostavite u najbližu organizacionu jedinicu banke.

Vrste usluga

WEB E-Bank korisnicima omogućava da u svakom trenutku korisnik dobije brz, pouzdan i siguran (zaštićen od zloupotrebe od strane trećih lica) uvid u stanje i promete na svom KM i deviznom računu. Korisniku je omogućeno da kroz arhivu prati sve promjene na svom računu do tri mjeseca unazad od momenta uključenja u WEB E-Bank. Ova vrsta elektronskog bankarstva ne podržava plaćanje.
Personal Hal E-Bank je verzija elektronskog bankarstva namijenjena malim i srednjim preduzećima, gdje se poslovi plaćanja i finansijskog upravljanja vrše sa jednog računara. Pored uvida u stanja i promete omogućeno je i plaćanje sa tekućim datumom i datumom valute unaprijed. Moguće je obavljati domaći i ino platni promet.  
Corporate Hal E-Bank je namijenjen većim poslovnim subjektima gdje se poslovi finasijske operative i finansijskog upravljanja sredstvima vrši sa više mjesta u firmi. U tom slučaju se instalira mrežna verzija elektronske banke gdje je omogućen istovremeni rad više korisnika.
Kod obe verzije elektronskog bankarstva korisnicima je omogućeno pojedinačno ili kolektivno potpisivanje naloga, udaljeno potpisivanje u kombinaciji sa Web E-Bank. Korisnik može putem pisanih poruka da od banke dobije potrebne informacije vezane za upotrebu E-Bank. Banka korisnika kroz obavještenja informiše o raznim bitnim činjenicima koje su potrebne za nesmetan rad E-Bank.
Korisnik E-Bank može da na internet stranici dobije ovjeren primjerak naloga za plaćanje kada nalog bude izvršen od strane banke.

Naknade

Za upotrebu E-Bank korisnik banci mjesečno plaća naknadu od 10 KM. Naknada se naplaćuje za jedan devizni ili KM račun.

Naloge za plaćanje koje je korisnik Banci ispostavio putem elektronske banke, banka naplaćuje naknadu koja je niža za 20% u domaćem platnom prometu i 10% u ino platnom prometu od utvrđene naknade važećom Odlukom o tarifama banke. 


Prijava za postojeće korisnike:

   
 Dokumenti za NLB Proklik elektronsko bankarstvo
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost