Brzi meni
 Linkovi
 NLB SMS servis

Korisnik SMS servisa je istovremeno i korisnik SMS PLUS paketa. Da bi klijent postao korisnik SMS servisa, on prijavljuje:

1. Lične podatke korisnika SMS PLUS servisa
2. Broj mobilnog telefona
3. Broj transakcionog računa u KM ili deviznog računa

Korisnik od Banke dobija, u zavisnosti za koju vrstu usluge se opredijelio, sljedeće poruke:

1. Korisnik dobija SMS poruku o svakom prilivu na transakcioni račun ili  samo o prilivima preko iznosa kojeg odredi korisnik.

2. Korisnik dobija SMS poruke o svim odlivima sa transakcionog računa ili samo o odlivima preko iznosa 
kojeg odredi korisnik.

Ukoliko se korisnik istovremeno izjasnio da dobija i SMS poruke o upotrebi debitne kartice, neće dobijati poruke o knjiženju zaduženja računa. Ukoliko to nije slučaj, klijent će dobijati poruke o svim odlivima pod gornjim uslovima.

3. Korisnik može da se izjasni da SMS porukom prima izveštaj o stanju transakcionog računa svakodnevno u određeno vreme (od 08.00 do 21.00), radnim danom. Vrijeme slanja poruke bira korisnik. Korisnik može da se odluči da izveštaj o stanju na transakcionom računom dobija više puta u toku dana. Ove poruke šalju se korisniku samo u slučaju da se stanje računa razlikuje u odnosu na stanje računa u prethodnoj poruci.

4. 
Korisnik može da prijavi devizni račun. Za fizička lica to može biti devizna avista štedna knjižica. U tom slučaju, korisnik će dobijati poruke o svakom prilivu na prijavljeni devizni račun.

5. 
Ukoliko korisnik ima debitnu Maestro ili Visa electron karticu ili obje, vezanu za prijavljeni transakcioni račun, korisnik može da se izjasni da dobija SMS poruku prilikom svake upotrebe bilo koje od ove dve kartice.

Korisnik će dobijati poruku o upotrebi svih kartica (osnovna i sve dodatne) vezanih za tekući račun. U samoj poruci šalju se poslednje četiri cifre broja kartice koja je promjenu izazvala.
Korisnik neće u tom slučaju dobijati poruke o odlivima sa računa koji su posledica knjiženja CMS fajla.

6. Korisnik može da prijavi kreditne kartice. Korisnik će dobijati SMS poruku prilikom svake upotrebe svake prijavljene kartice.

Korisnik će dobijati i poruke o promenama koje su na toj kreditnoj partiji uzrokovale eventualne dodatne kartice.

7. Korisnik može da prijavi jednu ili dve kreditne partije. Korisnik će dobijati SMS poruku o dugovanju po tim kreditnim partijama.

8. Korisnik može da prijavi biznis kartice. Korisnik će dobijati SMS poruku prilikom svake upotrebe svake prijavljene biznis kartice.

9. Korisnik može da dobija poruku o isteku odobrenog limita po tekućem ili žiro računu. Banka ovu poruku šalje korisniku 7 dana pre isteka limita.

10. Korisnik može da dobija poruku o mjesečnim obavezama nastalih zbog upotrebe kreditnih kartica.

Korisnik može Banci da šalje poruke na telefon broj +387 65 942 086 sa određim upitom na osnovu kojeg će Banka korisniku poslati poruku sa traženom informacijom:
Korisnik može slati upit u stanje transakcionog (odnosno tekućeg ili žiro) računa slanjem SMS poruke sadržaja: S na broj +387 65 942 086. Kao odgovor stiže ukupno raspoloživo stanje računa sa uračunatim dozvoljenim prekoračenjem (ako postoji) i ukupnim rezervisanjima (ako postoje). Korisnik takođe može da napravi upit u kurs neke valute slanjem SMS poruke sadržaja, npr. za kurs Američkog dolara USD: K USD. Banka šalje poruku sa kupovnim, srednjim i prodajnim kursom tražene valute.

   
 SMS PLUS paket funkcionalnosti

SMS plus paket može da koristi već postojeći korisnik SMS servisa uz upotrebu evidencionog broja. SMS plus servis pruža bolju mogućnost upita u stanje tekućeg ili žiro računa, upit u stanje štedne avista knjižice u domaćoj ili stranoj valuti, upit u stanje svake od dvije prijavljene kreditne kartice, upit u stanje svake od dvije prijavljene kreditne partije.
SMS plus paket omogućuje prenos sredstava sa tekućeg ili žiro računa na štednu avista knjižicu u domaćoj valuti i obrnuto, prenos sredstava sa tekućeg ili žiro računa na štednu avista knjižicu u stranoj valuti uz konverziju iz BAM u EUR i obrnuto uz konverziju iz EUR u BAM, namirivanje dugovanja po jednoj ili drugoj kreditnoj kartici sa tekućeg ili žiro računa, namirivanje dugovanja po jednom ili drugom kreditu sa tekućeg ili žiro računa.
SMS plus paket omogućuje i plaćanje predefinisanih naloga.

Evidencioni broj možete dobiti u banci ili, ako ste već korisnik SMS servisa, slanjem SMS poruke sljedećeg sadržaja:
Upit evbr na broj +387 65 942 086.


UPITI

1. Upit u stanje tekućeg/žiro računa
Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj RN
Primjer: Upit 3333 rn

2. Upit u stanje avista štednje u domaćoj valuti
Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj AV
Primjer: Upit 3333 av 

3. Upit u stanje avista štednje u stranoj valuti
Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj DEV
Primjer: Upit 3333 dev

4. Upit u stanje duga po prvoj kreditnoj kartici
Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KARTICA1
Primjer: Upit 3333 kartica1 

5. Upit u stanje duga po drugoj kreditnoj kartici
Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KARTICA2
Primjer: Upit 3333 kartica2

6. Upit u stanje duga po prvom kreditu
Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KREDIT1
Primjer: Upit 3333 kredit1

7. Upit u stanje duga po drugom kreditu
Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KREDIT2
Primjer: Upit 3333 kredit2 

8. Upit u stanje na Internet kartici 
Sadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj PPKARTICA
Primjer: Upit 3333 PPKARTICA 

Cijena svake poruke je ista kao i za sve SMS poruke koje banka šalje korisnicima.


PRENOSI sredstava
 

1. Prenos sredstava sa tekućeg/žiro računa na avista štednju u domaćoj valuti
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj RNAV iznos
Primjer: Nlbrb 3333 rnav 1234.56

2. Prenos sredstava sa avista štednje u domaćoj valuti na tekući/žiro račun
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj AVRN iznos
Primjer: Nlbrb 3333 avrn 1234.56 
 
3. Prenos sredstava sa tekućeg/žiro računa na avista štednju u stranoj valuti uz konverziju BAM u EUR
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj BAMEUR iznos
Primjer: Nlbrb 3333 bameur 1234.56

4. Prenos sredstava sa devizne avista štednje na tekući/žiro račun uz konverziju EUR u BAM
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj EURBAM iznos
Primjer: Nlbrb 3333 eurbam 1234.56 
 
5. Namirivanje duga po prvoj kreditnoj kartici sa tekućeg/žiro računa
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KARTICA1 iznos
Primjer: Nlbrb 3333 kartica1 1234.56

6. Namirivanje duga po drugoj kreditnoj kartici sa tekućeg/žiro računa
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KARTICA2 iznos
Primjer: Nlbrb 3333 kartica2 1234.56 

7. Namirivanje duga po prvoj partiji kredita sa tekućeg/žiro računa
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KREDIT1 iznos
Primjer: Nlbrb 3333 kredit1 1234.56

8. Namirivanje duga po drugoj partiji kredita sa tekućeg/žiro računa
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KREDIT2 iznos
Primjer: Nlbrb 3333 kredit2 1234.56 

9. Dopuna Internet kartice
Sadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj broj_partije iznos
Primjer: Nlbrb 3333 123456789 165.56 
Predefinisani nalozi

Predefinisanim nalozima za plaćanje možete plaćati struju, telefon, grijanje, sve osim budžetskih naloga. Da biste ostvarili predefinisano plaćanje korišćenjem SMS poruka, morate prvo doći u banku i potpisati nalog kojim dozvoljavate banci da po dobijanju SMS poruke odgovarajućeg sadržaja izvrši plaćanje sa vašeg računa na predefinisani račun. U nalogu se definiše račun na koji se vrši plaćanje, svrha doznake i šifrovano ime naloga. Ovo šifrovano ime može biti sasvim slobodno, onakvo kakvo ćete najlakše pamtiti (npr STRUJA-plaćanje struje, GRIJANJE-plaćanje grijanja, ALIMENT - plaćanje alimentacije i sl.).

Kada poželite da koristite plaćanje na predefinisani nalog, pošaljete na broj +387 65 942 086 poruku sljedećeg sadržaja:
NLBRB evidencioni_broj šifrovani_naziv iznos

Primjer: Nlbrb 3333 struja 64.32

Nakon svakog SMS zahtjeva, korisnik dobija poruku o uspješno ili neuspješno obavljenoj transakciji. 


Drugi primjeri:

• NLBRB 3333 STRUJA 45.28
ukoliko korisnik plaća struju za stan
• NLBRB 3333 KUCA 79.25
ukoliko korisnik plaća struju za kuću
• NLBRB 3333 GRIJANJE 74.06
ukoliko korisnik plaća grijanje
• NLBRB 3333 MAJKA 54.33
ukoliko korisnik plaća, recimo struju za majku
• NLBRB 3333 FIKSNI 51.25
ukoliko korisnik plaća račun za fiksni telefon
• NLBRB 3333 MOBILNI 38.77
ukoliko korisnik plaća račun za mobilni telefon
• NLBRB 3333 ZENA 138.77
ukoliko korisnik plaća račun za ženin mobilni telefon
• NLBRB 3333 SIN 500
ukoliko korisnik prenosi sredstva sa svog računa na račun svog sina
 

Broj kombinacija je veliki, a korisnik treba da čuva spisak svojih predefinisanih naloga.
 

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost